You've found us, let's do IT together

 

Politique de confidentialité

 PRIVACYBELEID PROCARUS BV

Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom hebben wij deze privacy policy ontwikkeld om u meer informatie te verschaffen betreffende de verzameling, mededeling, overdracht en gebruik (“verwerking”) van de persoonsgegevens die u met ons deelt, alsook om u meer informatie te verschaffen betreffende uw rechten. Wij verzoeken u dan ook om deze privacy policy door te nemen.

 1. WIE ZIJN WIJ?
  1. “Wij”, “ons” of “onze” betekent Procarus bv, met maatschappelijke zetel te Rot 84, 3221 Nieuwrode  en met ondernemingsnummer BE 0899.231.570. Wij zullen beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze Website en onze wederzijdse contacten aangaande onze aangeboden diensten.  
  2. Deze privacy policy is er op gericht om u informatie te verschaffen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze Website en onze wederzijdse contacten aangaande onze aangeboden diensten.
  3. Onze Website, www.procarus.be, is eigendom van en wordt beheerd door Procarus bvba, met maatschappelijke zetel te Rot 84, 3221 Nieuwrode en met ondernemingsnummer BE 0899.231.570. De Website wordt gehost door Combell NV, Skaldenstraat 121, 9042 Gent met ondernemingsnummer BE 0541.977.701. Voor verdere informatie verwijzen wij naar artikel 5 van deze Privacy Policy.
  4. Uw gegevens uit onze wederzijdse contacten worden bijgehouden in onze beveiligde gegevensbank die gehost wordt door Norriq Belgium NV, Kruisstraat 289A, 3120 Tremelo met ondernemingsnummer BE 0463.318.421. Voor verdere informatie verwijzen wij naar artikel 5 van deze Privacy Policy.
  5. Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze Privacy Policy of de verwerking van uw persoonsgegevens of u wenst een verzoek in te dienen in overeenstemming met artikel 4, gelieve dan een email te sturen via het contactformulier op de website.
  6. Deze Privacy Policy werd laatst geüpdatet op 25/05/2018.
    
 2. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN EN VERZAMELEN
  1. Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificators (zoals naam, identificatienummer, locatiedata, etc.) die kunnen gebruikt worden om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.
  2. De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verzameld voor de volgende doeleinden:
   1. Indien u gebruik maakt van het contactformulier op onze Website, dan bewaren en gebruiken wij uw persoonsgegevens om te kunnen antwoorden op uw verzoek, via e-mail, dan wel via telefoon waarbij u ons de toestemming geeft om u passende jobaanbiedingen door te sturen of om onze diensten aan te bieden.
   2. Indien wij met u in contact komen via persoonlijke relaties of door u gepubliceerde info op sociale media, dan bewaren wij uw persoonsgegevens om u passende jobaanbiedingen door te sturen of onze diensten aan te bieden.
   3. Wij verwerken uw persoonsgegevens met als doel het supporteren van onze website en om uw gebruikservaring te verbeteren. Dit doel strekt zich uit tot het monitoren van de veiligheid, beschikbaarheid, (performance), vermogen, en gezondheid van onze website.
   4. Wij verwerken uw persoonsgegevens om de toegekende rechten op basis van de toepasselijke wetgeving af te dwingen of na te leven indien nodig. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze verplichtingen op basis van de toepasselijke wetgeving na te komen.
  3. Bij onze wederzijdse contacten verzamelen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens:
   1. Contactgegevens: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en persoonsgegevens die u zelf geeft of in uw CV meestuurt. Gelieve geen gevoelige informatie, zoals bijvoorbeeld gezondheidsinformatie, informatie betreffende strafrechtelijke veroordelingen, bankrekeningnummers e.d. door te geven.
   2. Gebruiksinformatie: Wij verwerken geen persoonsgegevens betreffende uw gebruik van onze website.
   3. CV gegevens: wij verzamelen persoonsgegevens betreffende uw ervaring, kennis, opleiding en loopbaan. Deze persoonsgegevens worden door u ter beschikking gesteld via onze website, via sociale media of email, mondeling of telefonisch.
  4. Door het delen van bovenvermelde gegevens met ons, maakt u kenbaar dat u toestemming geeft voor en akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals in deze verklaring wordt beschreven. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Dit zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking die gebeurde voor de intrekking van uw toestemming.
  5. Uw persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt volgens de doeleinden zoals uiteengezet in artikel 2.2.
    
 3. BIJHOUDEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS EN VERWIJDERING
  1. Uw persoonsgegevens zullen worden bijgehouden zolang u uw toestemming niet intrekt of zolang u zich niet verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en dit gedurende maximum 20 jaar.
  2. Indien u uw toestemming intrekt of indien u zich verzet zich tegen de verwerking van persoonsgegevens, en dergelijk verzet wordt weerhouden, dan zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Wij zullen evenwel die persoonsgegevens noodzakelijk om uw voorkeur naar de toekomst toe te respecteren, bijhouden.
  3. Wij zijn evenwel gerechtigd om uw persoonsgegevens bij te houden indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een juridische aanspraak in te stellen of ons te verdedigen tegen dergelijke aanspraak of voor bewijsredenen.
 4. UW RECHTEN ALS INDIVIDU
  1. Dit artikel bevat een overzicht van uw belangrijkste rechten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende bescherming van persoonsgegevens. We hebben getracht ze op een duidelijke en leesbare manier voor u samen te vatten.
  2. Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, stuurt u ons een schriftelijk verzoek in overeenstemming met artikel 1 van deze Privacy Policy. We trachten zonder onredelijke vertraging, maar in elk geval binnen een termijn van één maand na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek te reageren. Indien wij in de onmogelijkheid verkeren om binnen voornoemde termijn van één maand te reageren en de termijn wensen te verlengen, of in geval wij geen gevolg zullen geven aan uw verzoek, zullen wij u daarvan in kennis stellen.
  3. Recht op inzage
   1. In het geval dat wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens, alsook tot bepaalde aanvullende informatie zoals omschreven in deze Privacy Policy.
   2. U heeft het recht van ons een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar wordt u kosteloos bezorgd, maar wij behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen wanneer u om meerdere kopies verzoekt.
  4. Recht op verbetering
   Als de persoonsgegevens die wij over u bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om ons te verzoeken deze informatie te corrigeren, of om ons te verzoeken - rekening houdend met de doeleinden van de verwerking – deze te voltooien.
  5. Recht op gegevenswissing / vergetelheid
   Wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is,  heeft u het recht om – zonder onredelijke vertraging – wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien:
   1. De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
   2. U uw toestemming waarop de verwerking berust intrekt, en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is;
   3. Uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
   4. Wissing van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om in overeenstemming te zijn met EU-recht of Belgisch recht;
  6. Er zijn bepaalde uitsluitingen op het recht op gegevenswissing, met name wanneer verwerking nodig is: 
   1. Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
   2. Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
   3. Met het oog op archivering in het algemeen belang, of statistische doeleinden;
   4. Voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
   5. Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
  7. Recht op beperking van de verwerking
   1. U heeft het recht een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen (hetgeen betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), indien één van de volgende elementen van toepassing is:
    1. U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
    2. De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
    3. Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
    4. U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ons zwaarder wegen dan die van u.
   2. Naast ons recht om uw persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds verwerken, maar alleen:
    1. Met uw toestemming;
    2. Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering;
    3. Ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon;
    4. Om redenen van openbaar belang.
   3. Vooraleer we de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens opheffen, wordt u hierover geïnformeerd.
  8. Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens / dataportabiliteit
   1. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Dit recht is echter niet van toepassing, wanneer dit afbreuk zou doen aan de rechten en vrijheden van anderen.
   2. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks door ons naar een ander bedrijf te laten doorzenden.
  9. Recht van bezwaar
   1. U heeft te allen tijde het recht om - vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen - bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, maar alleen in de mate dat de wettelijke basis voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor:
    1. De uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend;
    2. De behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.
   2. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij aantoonbare gerechtvaardigde belangen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van u.
   3. Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, ongeacht of het een aanvankelijke dan wel een verdere verwerking betreft, heeft u het recht te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking, ook in het geval van profilering voor zover deze betrekking heeft op de direct marketing. Indien u zo’n bezwaar maakt, zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde.
  10. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
   1. Indien u van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, van de plaats waar u werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In België kan je een klacht indienen bij de Privacy Commissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be, https://www.privacycommission.be/nl/contact.
     
 5. HET VERSTREKKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN
  1. Om onze website aan te bieden, werken wij met dienstverleners om uw persoonsgegevens te verwerken en op te slaan. Wij gebruiken de volgende dienstverleners: Combell NV, Skaldenstraat 121, 9042 Gent met ondernemingsnummer BE 0541.977.701 (hosting provider);
  2. Onze wederzijdse contacten met klanten en consultants worden bijgehouden in onze beveiligde gegevensbank die gehost wordt door Norriq Belgium NV, Kruisstraat 289A, 3120 Tremelo met ondernemingsnummer BE 0463.318.421;
  3. Het kan zijn dat toegang verstrekken tot uw gegevens nodig is voor wettelijke doeleinden. In dergelijk geval zullen wij genoodzaakt zijn om hieraan te voldoen. Wij mogen uw persoonsgegevens ook verstrekken indien dit nodig is om de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
  4. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere derde partijen zonder uw toestemming. 
    
 6. DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS
  1. Er gebeurt geen doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte.
  2. Op onze website zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde verkocht aan derden.
    
 7. COOKIES EN LOGBESTANDEN
  • Onze website maakt gebruikt van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. Zo onthoudt een cookie bvb. in welke taal je de website wenst te raadplegen. De cookies die gebruikt worden op onze website verzamelen ook demografische gegevens over de bezoekers.
  • Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslagen op de webserver. Onze website beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat wij enkel de basis informatie opslaan in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina’s werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Wij maken geen analyses van de IP adressen.
    
 8. LINKS
  • Onze website bevat links naar andere sites. Wij oefenen geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van onze website het privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzamelt. Het privacy statement van onze website heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.
    
 9. INTELLECTUELE EIGENDOM EN COPYRIGHT
  • De gebruiker van onze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Procarus bvba. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van onze website is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Procarus bvba. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het ‘cache’ geheugen van de browser.
    
 10. AANPASSINGEN AAN DE PRIVACY POLICY
  • Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen aan deze privacy policy. De meest recente versie van de privacy policy kan altijd geconsulteerd worden op de Website.